27.2.2023

Lukuaika 4 min

Teemu Vornanen, aivoterveysalan yrittäjä

Nämä viisi tunnetilaa toteutuvat hyvässä organisaatiossa

Tutkimusten mukaan on olemassa viisi tunnetilaa, jotka edistävät tiimityötä, empatiaa ja psykologista turvallisuutta työyhteisössä. Aivoterveysalan yrittäjä Teemu Vornanen kertoo, miksi juuri ne ovat tärkeitä ja miten niitä ylläpidetään.

Työyhteisö, jossa ihmiset viihtyvät, luovuus kukoistaa ja tuottavuus on korkea – siinä on kutakuinkin kaikki, mitä hyvältä organisaatiolta voi toivoa.

Tutkimusten mukaan tähän myös todennäköisesti päästään, jos yhteisön jäsenet jakavat viisi keskeistä tunnetilaa.

”Ne ovat varmuus, arvostus, läheisyys, oikeudenmukaisuus ja autonomia”, aivoterveysalan yrittäjä Teemu Vornanen kertoo.

 

Vornanen on koulutukseltaan liikuntatieteilijä ja neurotieteen opiskelija, ja hän kouluttaa ajatustyöläisiä aivoterveydestä, tunneälystä, työn imusta ja motivaatiosta.

Vornasen mukaan nämä viisi tunnetilaa edistävät tutkitusti empatiaa, ihmisten välistä kanssakäymistä ja tiimityötä.

”Työyhteisöön ei voi pakottaa yhteishenkeä ja psykologista turvallisuutta, vaan ne syntyvät jaettujen tunnekokemusten kautta.”

Hyvä tunneilmapiiri ehkäisee stressiä ja tehostaa päätöksentekoa

Ihmislajin evolutiivista selviytymistä selittää ehkä kaikkein eniten se, että aivomme ovat sosiaaliset. Ihminen on siis selviytynyt erilaisista haasteista, koska on tehnyt yhteistyötä muiden kanssa

”Tämän ylläpitämiseksi evoluutio on tuottanut apujärjestelmän, joka tuottaa meille kipua, jos meille tärkeät sosiaaliset siteet ovat vaarassa. Jos ihminen suljetaan ulos ryhmästä tai häntä kohdellaan epäoikeudenmukaisesti, hän ahdistuu”, Vornanen kertoo.Vastaavasti se, että ihminen tietää, että hän voi luottaa toisiin, tuottaa mielihyvän tunnetta.

Luottamuksen, psykologisen turvallisuuden ja yhteishengen muodostuminen edellyttää juuri varmuutta, arvostusta, läheisyyttä, oikeudenmukaisuutta ja autonomiaa.

”Kaikki nämä tunteet ovat sosiaalisia palkintoja aivoille. Jos niitä kokee työyhteisössä, stressi vähenee ja päätöksentekokyky paranee.”

Tunteet linkittyvät myös empatiaan. Ne edistävät Vornasen mukaan empaattista suhtautumista muihin, ja vastaavasti empaattisessa työyhteisössä ne myös saavat enemmän tilaa.

Tärkeiden tunnekokemusten puute tuottaa aivoille kipua

Ihmisen aivot pyrkivät jatkuvasti ennakoimaan tulevaa. Jos se ei onnistu – jos esimerkiksi työhön liittyy paljon epävarmuutta – aivot käyvät ylikierroksilla.

”Se aiheuttaa haitallista stressiä ja voi esimerkiksi heikentää muistitoimintoja.”

Vastaavasti arvostuksen osoitukset, kuten tunnustus hyvästä työstä, aktivoivat aivojen dopamiini- eli palkitsemisjärjestelmää. Jos ihminen ei saa tunnustusta, jota odottaa, dopamiinitaso laskee voimakkaasti.

”Aivot muistavat kaiken, mikä on johtanut pettymykseen, ja ne tekevät jatkossa kaikkensa välttääkseen sitä. Jos on kokemus pettymyksestä, vastaavasta asiasta on vaikea motivoitua jatkossa”, Vornanen kertoo.

Läheisyyden tunne puolestaan lisää aivoissa neurokemikaali oksitosiinin tuotantoa, joka lisää altruismia ja luottamusta toisiin.

Kokemus oikeudenmukaisesta kohtelusta on yhtäläisen tärkeää. Aivotutkimuksista tiedetään, että epäoikeudenmukainen käytös aktivoi aivoissa samoja alueita, jotka viestivät ihmiselle kuvottavista tunteista ja käynnistävät voimakkaita stressireaktioita. Autonomiaa taas tarvitaan siksi, että se lisää merkityksellisyyden tunnetta ja palkitsevuuden kokemusta.

”Onnistumisen kokemus on voimakkaampi, jos ihminen kokee olevansa itse vastuussa onnistumisestaan. Jos autonomia viedään pois, onnistumisista tai epäonnistumisista tulee lähes yhdentekeviä.”

 

Näin työyhteisölle tärkeiden tunteiden kokeminen lisää hyvinvointia ja myös tuottavuutta. Jos mikä tahansa viidestä tunteesta ei toteudu, ihminen tuntee aivojensa tasolla voimakasta sosiaalista kipua, joka on käytännössä voimakas stressireaktio.

”Se heikentää kykyä ratkaista ongelmia ja tehdä yhdessä harkittuja päätöksiä.”

Edistyksen tunne ja avoimuus lisäävät varmuutta

Onneksi työyhteisön tunneilmapiiristä pystyy huolehtimaan konkreettisilla ja helpoillakin keinoilla. Lähtökohtaisesti organisaation tunneilmapiiri lepää esihenkilöiden harteilla. On esihenkilöiden tehtävä varmistaa, että yhteiset käytännöt ja rakenteet tukevat työntekijöiden positiivisia tunnekokemuksia.

Ensinnäkin työssä tarvitaan varmuutta. Sitä voidaan lisätä paitsi työn ennakoitavuudella myös edistyksen tunteella.

”Esihenkilön pitää varmistaa, että työssä on selvä suunnitelma, johon sisältyy tarkkarajaisia välitavoitteita. Ne tuovat edistyksen tunnetta, joka motivoi jatkamaan”, Vornanen sanoo.

 

Myös avoimuus lisää varmuutta. Vornasen mukaan ihmiset ottavat mieluummin vastaan huonoja uutisia kuin sen, ettei uutisia saa lainkaan.

Arvostusta ja oikeudenmukaisuuden tunnetta vaalitaan päivittäisissä kohtaamisissa: kiittämällä hyvin tehdystä työstä sekä jakamalla vastuuta ja arvostusta oikein. Myös palautekeskustelut ovat konkreettinen tilaisuus toivottavien tunteiden vahvistamiseen.

”Onnistuneesta keskustelusta jää käteen varma, arvostava ja oikeudenmukainen fiilis.”

Läheisyyden tunne syntyy silloin, kun ihmisillä on tilaa ja mahdollisuuksia vapautuneeseen ja epämuodolliseen kanssakäymiseen. Nauru ja lämminhenkinen keskustelu ovat omiaan lisäämään yhteenkuuluvuutta. Läheisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteisiin kannattaa Vornasen mukaan panostaa erityisesti organisaatioissa, joissa tehdään etätyötä.

Läheisyyden ja avoimuuden tunteita pystytään selkeästi vielä lisäämään sillä, että riisutaan statusarvoja ja hierarkiaa.

”Tittelit voivat näkyä toimiston ovessa, mutta kun työkavereita kohdataan käytävällä, jokainen nähdään tasavertaisena yksilönä.”

Samoja tunteita tarvitaan myös vapaa-ajalla

Myös työntekijöillä on ilmapiirin luomisessa tärkeä rooli.

”Jokaisen kannattaa opetella tunnistamaan ja sanoittamaan tunnetilojaan. Silloin niitä pystyy käsittelemään muiden kanssa”, Vornanen muistuttaa.

Tunnetaidot auttavat myös suhtautumaan pettymyksiin rakentavasti. Raivostumisen tai juoruilun sijaan voi pohtia, voiko asioihin vaikuttaa itse. Ongelmien sijaan voi nostaa esiin konkreettisia kehitysideoita. Lisäksi tarvitaan jämäkkyyttä.

”Työntekijänä voi ilmaista, että on riittävän pitkään yrittänyt ymmärtää ja haluaa vihdoin muutosta. Kun pysyy jämäkkänä, pääsee kuulemaan muiden perusteluita ja sanomaan omansa.”

 

Se, mitä tapahtuu työpaikalla, ei tokikaan ole vain työyhteisön asia.

”Tutkimuksissa on havaittu, että työstressi kulkeutuu todella helposti kotioloihin ja vaikuttaa kielteisesti perhe-elämään”, Vornanen kertoo.

Vastaavasti kaikkiin ihmissuhteisiin vaikuttaa se, miten paljon niissä kokee varmuutta, arvostusta, läheisyyttä, oikeudenmukaisuutta ja autonomiaa.

”Esimerkiksi perhebarometrin mukaan kotona riidellään kotitöistä, kommunikaation toimivuudesta ja läheisyyden tunteen puutteesta. Pohjimmiltaan niissä on kyse samoista viidestä tunteesta. Heikko kommunikaatio heikentää varmuuden tunnetta. Kotitöiden jakautuminen ei välttämättä tunnu oikeudenmukaiselta, tai tehdystä työstä ei saa riittävästi arvostusta.”

Oli siis kyse työstä tai vapaa-ajasta, jokaisen kannattaa arjessaan pyrkiä tuottamaan positiivisia tunteita toisille.

 

 

Lähteet:

Rock, D., & Cox, C. (2012). SCARF in 2012: Updating the social neuroscience of collaborating with others. NeuroLeadership journal4(4), 1-16. https://www.saskatoonhealthregion.ca/about/PFMS/Documents/Change_Leadership_Module/SCARF%20Model%20-%20Updating%20the%20Social%20Neuroscience%20of%20Collaborating%20with%20Others.pdf

Weisz, E., & Zaki, J. (2018). Motivated empathy: a social neuroscience perspective. Current opinion in psychology, 24, 67-71. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29966924/

Zak, P. J., & Barraza, J. A. (2013). The neurobiology of collective action. Frontiers in Neuroscience, 7, 211. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2013.00211/full

Johannsen, R., & Zak, P. J. (2021). The Neuroscience of Organizational Trust and Business Performance: Findings from United States Working Adults and an Intervention at an Online Retailer. Frontiers in Psychology, 3858. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.579459/full

Dunbar, R. I., & Shultz, S. (2007). Evolution in the social brain. science, 317(5843), 1344-1347. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17823343/

Eisenberger, N. I. (2012). The neural bases of social pain: evidence for shared representations with physical pain. Psychosomatic medicine, 74(2), 126. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3273616/

Rilling, J. K., Gutman, D. A., Zeh, T. R., Pagnoni, G., Berns, G. S., & Kilts, C. D. (2002). A neural basis for social cooperation. Neuron35(2), 395-405. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12160756/

Marsh, N., Marsh, A. A., Lee, M. R., & Hurlemann, R. (2021). Oxytocin and the neurobiology of prosocial behavior. The Neuroscientist, 27(6), 604-619. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8640275/

Peters, A., McEwen, B. S., & Friston, K. (2017). Uncertainty and stress: Why it causes diseases and how it is mastered by the brain. Progress in neurobiology, 156, 164-188. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28576664/

Izuma, K., Saito, D. N., & Sadato, N. (2008). Processing of social and monetary rewards in the human striatum. Neuron, 58(2), 284-294. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18439412/

Tabibnia, G., Satpute, A. B., & Lieberman, M. D. (2008). The sunny side of fairness: preference for fairness activates reward circuitry (and disregarding unfairness activates self-control circuitry). Psychological Science19(4), 339–347. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18399886/

Kosfeld, M. Heinrichs, M., Zak, P. J., Fischbacher, U., & Fehr, E. (2005). Oxytocin increases trust in humans. Nature, 435, 673-676. https://www.nature.com/articles/nature03701

Tabibnia, G., & Lieberman, M. D. (2007). Fairness and cooperation are rewarding: evidence from social cognitive neuroscience. Annals of the New York Academy of Sciences1118(1), 90-101. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17717096/

Murayama, K., Matsumoto, M., Izuma, K., Sugiura, A., Ryan, R. M., Deci, E. L., & Matsumoto, K. (2015). How self-determined choice facilitates performance: A key role of the ventromedial prefrontal cortex. Cerebral Cortex25(5), 1241-1251. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24297329/

De Berker, A. O., Rutledge, R. B., Mathys, C., Marshall, L., Cross, G. F., Dolan, R. J., & Bestmann, S. (2016). Computations of uncertainty mediate acute stress responses in humans. Nature communications7(1), 1-11. https://www.nature.com/articles/ncomms10996

Etkin, A., Büchel, C., & Gross, J. J. (2015). The neural bases of emotion regulation. Nature reviews neuroscience16(11), 693-700. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26481098/

Ferguson, M. (2012). You cannot leave it at the office: Spillover and crossover of coworker incivility. Journal of Organizational Behavior, 33 (4), 571-588. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/job.774 

 

 

Biogen-200512 | 2/2023

Feedback (Biogen) >>

TERVETULOA AIVOPANKKIIN

Aivoterveys työelämässä – miten vähentää aivojen kuormitusta ihmistyössä?

Nykypäivän työelämä voi olla aivoille raskasta. Aivotutkija Minna Huotilainen peräänkuuluttaa aivoterveyttä tukevaa työelämää ja kertoo parhaat vinkit siihen.

Lukuaika 4 min

 • Yksilö
 • Artikkeli
Nämä viisi tunnetilaa toteutuvat hyvässä organisaatiossa

Tutkimusten mukaan on olemassa viisi tunnetilaa, jotka edistävät tiimityötä, empatiaa ja psykologista turvallisuutta työyhteisössä. Teemu Vornanen kertoo lisää.

Lukuaika 4 min

 • Yksilö
 • Artikkeli
Mikrogliasolut ovat aivojen pelastuslaitos, joka rientää siivoamaan kolaripaikalle – mutta ikääntyvällä ne voivat aiheuttaa lisää kolareja

Mikrogliasolut ovat osa keskushermoston immuunipuolustusta, mutta tutkimus osoittaa niiden olevan myös keskeinen tekijä aivorappeumasairauksissa. 

Lukuaika 4 min

 • Aivoterveys
 • Artikkeli
Tanssi on loistavaa aivoliikuntaa

Neurotieteilijä Hanna Poikonen muistuttaa, että tanssin hyödyistä pääsevät nauttimaan onneksi nekin, jotka eivät ole parkettien partaveitsiä.

Lukuaika 4 min

 • Yksilö
 • Artikkeli
Aivoinfarktin jälkeen jokainen päivä on maailman hienoin

Urheilutoimittaja Kaj Kunnas sai aivoinfarktin lähes kuusi vuotta sitten. Sen jälkeen kiire on jäänyt ja elämästä nauttii hetkessä elävä, kiitollinen mies.

Lukuaika 3 min

 • Yksilö
 • Artikkeli
Terve suolisto, terveet aivot?

Suoliston ja aivojen terveyden välisestä yhteydestä saadaan koko ajan lisää tietoa. Voivatko aivojen sairaudet linkittyä suolistoon?

Lukuaika 5 min

 • Aivoterveys
 • Artikkeli
Varhaista tunnistamista ja joustavuutta työntekoon – tällaisia aivoterveystekoja Suomi tarvitsee

Aivosairauksia ajatellaan monesti vain vanhusten ongelmana. Todellisuudessa aivosairaudet koskettavat monesti työikäisiä ja suuri osa aivosairauksien kustannuksista syntyy menetettyjen työvuosien kautta. 

Lukuaika 5 min

 • Tapahtumat
 • Artikkeli
Täydellistä unta on turha tavoitella

Nykyajan elämäntapa ei tue järkevää nukkumista. Toimittaja Leeni Peltonen kärsi unettomuudesta 25 vuotta, mutta löysi lopulta keinoja sen selättämiseen. 

Lukuaika 5 min

 • Aivoterveys
 • Artikkeli
Podcast: Millaisesta ruoasta aivot pitävät?

Ruokavaliollamme on yllättäviäkin yhteyksiä muistiin ja vireystilaan. Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen kertoo aivoterveistä ruokavalinnoista.

Lukuaika 1 min

 • Aivoterveys
 • Podcast
Aivojen terveyttä hellivässä ruokavaliossa kokonaisuus ratkaisee

Ruokavaliolla on yllättäviäkin yhteyksiä muistiin ja vireystilaan. Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen kertoo, kuinka oman ruokavalion ja ateriarytmin saa valjastettua tukemaan aivoterveyttä. 

Lukuaika 4 min

 • Aivoterveys
 • Artikkeli
Podcast: Uni kuuluu kaikille

Toimittaja Leeni Peltonen taisteli huonounisuuden kanssa 25 vuotta, mutta löysi lopulta keinoja taisteluun unettomuutta vastaan. 

Lukuaika 1 min

 • Aivoterveys
 • Podcast
Podcast: Musiikki on ase taistelussa muistisairauden etenemistä vastaan

Apulaisprofessori Teppo Särkämö kertoo podcastissa laajasti musiikin vaikutuksista aivoihimme, mutta erityisesti sen hyödyistä ikääntyville ja aivosairauksista kärsiville. 

Lukuaika 1 min

 • Aivoterveys
 • Podcast
Musiikilla jarrutetaan muistisairauksien etenemistä

Musiikki aktivoi laajasti aivojamme ja vaikuttaa meihin monella eri tasolla: se voi tuottaa mielihyvää, vahvistaa tunteita, vaikuttaa vireystilaan ja parantaa tarkkaavaisuutta. 

Lukuaika 6 min

 • Aivoterveys
 • Artikkeli
Aivoterveys on avain pitkiin työuriin

Aivosäätiön tämän vuoden teemoina ovat Alzheimerin tauti ja lastenpsykiatria. Erityisesti mielenterveyden ongelmat, aivoperäisiä nekin, ovat yhä useammin myös työkyvyttömyyden syy. 

Lukuaika 4 min

 • Yhteiskunta
 • Artikkeli
Podcast: Aivoterveys on avain työurien pidentämiseen

Niin sydän- kuin tuki- ja liikuntaelinsairauksista aiheutuva työkyvyttömyys on laskussa, kun taas aivoperäiset sairaudet nostavat päätään. Mitä asialle pitäisi tehdä?

Lukuaika 1 min

 • Yhteiskunta
 • Podcast
Onnistunut etätyö vaatii omien haasteiden tunnistamista

Etätyö on tullut jäädäkseen osaksi monien työarkea. Siinä on paljon hyviä puolia, mutta se myös kuormittaa aivoja eri tavoin kuin työskentely ihmisten keskellä.

Lukuaika 3 min

 • Yksilö
 • Artikkeli
Aivojen kevätsiivous – näin huolehdit aivoistasi arjessa

Ihmisen aivokapasiteetti on rajallinen, mutta siihen pystyy vaikuttamaan kunnon kevätsiivouksella. Aivotutkija Minna Huotilainen neuvoo oikeat välineet ja keinot aivojen hyvinvoinnin tueksi.

Lukuaika 4 min

 • Yksilö
 • Artikkeli
Video: Tästä on Aivopankissa kyse

Aivopankin lanseeraustilaisuus järjestettiin 9.3.2021. Katso videolta tallenne tilaisuudesta ja kuule, mistä aivopankissa on kyse.

Lukuaika 1 min

 • Tapahtumat
 • Video
Video: Tue aivojen hyvinvointia monipuolisella aktivoinnilla

Katso mielenkiintoinen animaatiovideo ja opi lisää aivojen kehittymisestä sekä hyvinvoinnista!

Lukuaika 3 min

 • Aivoterveys
 • Video
Podcast: Suomalaisten aivoterveys nyt ja tulevaisuudessa

Kuuntele Kansallisen Neurokeskuksen johtaja Mikael von und zu Fraunbergin ajauksia suomalaisten aivoterveydestä.

Lukuaika 1 min

 • Yhteiskunta
 • Podcast
Testaa tietosi aivoterveydestä!

Jotta voisimme edistää aivojemme hyvinvointia, meidän täytyy tietää, mikä on aivoillemme hyväksi. Testissä käsitellään aivoterveydelle merkittäviä tekijöitä, kuten unta, stressiä, ravintoa ja liikuntaa. 

Lukuaika 5 min

 • Testi
Digimaailma runnoo pään sisäistä supertietokonettamme

”Aivot sopeutuvat vähitellen, mutta olisiko kuitenkin parempi pyrkiä aivoystävälliseen työtapaan”, pohtii Kansallisen Neurokeskuksen Mikael von und zu Fraunberg.

Lukuaika 3 min

 • Aivoterveys
 • Artikkeli
Yksinäisyys on myrkkyä muistille

Aivotutkija Minna Huotilaisen mukaan avain hyvään muistiin työelämässä on optimaalisissa olosuhteissa. 

Lukuaika 4 min

 • Aivoterveys
 • Artikkeli
Podcast: Aivojen kevätsiivous - miten parannat muistiasi arjessa?

Miksi aivotutkija kutsuu edellistä vuosikymmentä säheltämisen vuosikymmeneksi? Kuuntele aivotutkija Minna Huotilaisen ajatuksia aiheesta.

Lukuaika 1 min

 • Yksilö
 • Podcast
Aivosairaudet ovat kallein kansantautimme – tällaisista kustannuksista on kyse

Länsimaisten hyvinvointivaltioiden sairaustaakasta lähes kolmannes johtuu aivosairauksista. Niiden aiheuttamat kustannukset ovat nelinkertaiset verrattuna syöpäsairauksiin ja sydän- ja verisuonisairauksiin. 

Lukuaika 2 min

 • Artikkeli
Podcast: Aivoterveys on Suomen tärkein pääoma

Neurologian professori Risto O. Roine pohtii podcastin jaksossa aivosairauksien kustannuksia ja aivoterveyden edistämiseen tähtäävien tutkimusten merkitystä.

Lukuaika 1 min

 • Yhteiskunta
 • Podcast
Aivoterveys on aivojen hyvinvoinnista huolehtimista ja sairauksien estämistä

Mistä puhumme, kun puhumme aivoterveydestä? Turun yliopiston neurologian professori Risto O. Roine kertoo, miten aivoterveyttä ylläpidetään.

Lukuaika 2 min

 • Aivoterveys
 • Artikkeli
Infograafi: Aivojen ongelmien hinta on huima

Aivoterveyteen liittyvät ongelmat ovat rasite kansantalouden kestävyyskyvylle niin Suomessa kuin koko läntisessä maailmassa. Tutustu infograafiin, joka kertoo tarkemmin kuluerien muodostumisesta.

Lukuaika 2 min

 • Yhteiskunta
 • Infograafi
Tietoa aivopankista

Aivot ovat meidän jokaisen tärkeintä pääomaa. Hyvinvoivat ja terveet aivot auttavat jaksamaan, parantavat elämänlaatua ja pidentävät työuria.

Lukuaika 2 min

 • Aivoterveys
 • Uutiset

Löydät Aivopankin myös sosiaalisesta mediasta. Jakamalla kasvatat pääomaa.